[TimePatternAnalysis] 2018 – Wachstumsphantasien prägen den Ausblick

http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/01/14/2018-wachstumsphantasien-pragen-den-ausblick/

http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/01/14/2018-wachstumsphantasien-pragen-den-ausblick/