[Rott&Meyer] Hat man nun Bitcoin, Cash oder einfach beides?

http://www.rottmeyer.de/hat-man-nun-bitcoin-cash-oder-einfach-beides/

http://www.rottmeyer.de/hat-man-nun-bitcoin-cash-oder-einfach-beides/