[Fixpoetry] time probe zero synthesis

https://www.fixpoetry.com/fix-zone/2018-01-14/time-probe-zero-synthesis

https://www.fixpoetry.com/fix-zone/2018-01-14/time-probe-zero-synthesis