[Amerika] Diversity Advocates Reveal Their Actual Goal: Remove Whites

http://www.amerika.org/politics/diversity-advocates-reveal-their-actual-goal-remove-whites/

http://www.amerika.org/politics/diversity-advocates-reveal-their-actual-goal-remove-whites/